Jag har upptäckt att ARN, Allmänna Reklamationsnämden, inte alls bryr sig om att kontrollera påståenden från anmälda företag, eller fråga efter bevis för att påståendena stämmer. Ett företag som ljuger om vad som har hänt, kommer därmed att få ARN:s beslut med sig. Det kan vara ett tips till alla oseriösa företag.

Nåväl, det är inte det som är huvudtemat i dagens inlägg.

Det vimlar tydligen av folk som förnekar existensen av klimat nu. I alla fall om vi ska tro svenska tidningars ledarsidor. Jag undrar om någon av dem den senaste tiden har kunnat låta bli att använda uttrycket klimatförnekare i åtminstone ett inlägg? Tänka sig. Jag känner inte till en enda person som förnekar klimatets existens. Men svenska ledarskribenter verkar känna till oerhört många. Nåväl, jag känner till bara en bråkdel av alla människor i världen, så jag kan mycket väl ha missat alla i den tydligen enormt stora gruppen klimatförnekare.

Själv är jag absolut klimathotsförnekare. Precis som jag är tomteförnekare, vätteförnekare, trollförnekare och "utomjordingar kommer i flygande tefat och rövar bort folk i hemlighet"-förnekare. I samtliga fall förnekar jag för att vetenskapen inte har presterat några som helst bevis för deras existens.

Jag kommer att tänka på Gandhis kloka ord, som i svensk översättning blir: Först ignorerar de dig, sedan förlöjligar de dig, sedan bekämpar de dig och sedan vinner du.

För oss klimathotsförnekare är vinsten nu ganska nära. Alla klimathotstroende har definitivt lämnat ignorerastadiet. De flesta har lämnat förlöjligastadiet, för alla okvädingsord, allt hatspråk och alla falska påståenden om konsensus bland klimatforskare hör nog till bekämparstadiet.

Vi klimathotsförnekare kommer att vinna därför att utsläpp av växthusgaser har så liten påverkan på klimatet att det ännu inte går att skilja från naturliga faktorers påverkan. Den globala uppvärmningen sedan lilla istiden, i kombination med den ökande koldioxidhalten, har haft övervägande positiva effekter. Eller kanske enbart positiva effekter? Vad för något negativt skulle ha inträffat? Alla påståenden om extremare väder strider i alla fall mot vad såväl experterna som statistiken säger.

På tal om extremväder och statistik, så har tydligen WMO nyligen ljugit om att 300000 människor dog av det allt extremare vädret åren 2011-2015. Lögn är det dels för att vädret inte alls har blivit extremare och dels för att långt ifrån 300000 människor dog av naturkatastrofer 2011-2015. International Disaster Database samlar ju ihop statistik om till exempel antalet döda i naturkatastrofer. Räknar vi in även de som berodde på geofysik, som jordbävningar och vulkaner, dog 113000 människor av naturkatastrofer 2011-2015. Långt ifrån 300000, alltså. Räknar vi med bara dödsoffren för klimatologiska, hydrologiska och meteorologiska naturkatastrofer, de som kan bero på väder, var de 59897 stycken människor 2011-2015. Det antalet har WMO alltså femdubblat på något vis och genom att räkna med en ökning av extremväder, en ökning som inte syns till någonstans i verkligheten.

WMO hävdar också att världen nu är 1,2 grader varmare än under förindustriell tid. Vilket formellt är korrekt om man som förindustriell tid tar år 1880 och anser att temperaturserien från GISS (NASA) är den enda som är pålitlig.

Det finns faktiskt två temperaturserier till som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1880. Det är NCEI (tidigare NCDC) från NOAA och HadCRUT4 från de två brittiska instituten Hadley Centre och CRU.

Låt oss då se hur dessa tre skiljer sig åt. Detta genom att för varje månad sedan januari 1880 räkna ut hur mycket de andra två skiljer sig från HadCRUT4:

Inte är då de här tre temperaturserierna överens om vad som har hänt med världsmedeltemperaturen sedan 1880. I och för sig är NCEI och GISS ganska överens, men de skiljer sig rätt mycket från HadCRUT4:s version. Exempelvis var skillnaderna nära noll kring 1950, men har sedan dess ökat till mer än 0,1 grader. Även åren efter att serierna börjar var det rätt stora skillnader, på omkring 0,2 grader.

Det finns faktiskt en osäkerhet på åtminstone någon tiondels grad vad gäller hur mycket varmare världen har blivit sedan 1880. Jag skulle också vilja påstå att det är tveksamt om 1880 kan kallas förindustriell tid. Watts' förbättring av ångmaskinen var då mer än 100 år gammal, åtskilliga fler uppfinningar hade gjorts och många länder i världen hade börjat att industrialisera.

I december 1978 började en serie satelliter skjutas upp. Så småningom insåg två forskare, Roy Spencer och John Christy, att data från dessa satelliter kan användas för att bestämma temperaturer i troposfären och stratosfären, de två nedersta lagren i atmosfären. Principen är densamma som astronomer använder för att bestämma temperaturer på avlägsna himlakroppar. Den bygger på att vissa spektrallinjer varierar med den temperatur som ämnet i fråga befinner sig vid. Ett problem är att satelliterna befinner sig nära jordytan och inte kan mäta över hela på en gång. Ett annat är att atmosfären bromsar in satelliterna så att banorna krymper. Spencer och Christy påstår sig har löst alla problem. Deras temperaturserie kallas UAH. För den som inte tror på dem, finns en annan temperaturserie, RSS, som bygger på satellitdata och analyser av en annan forskargrupp.

Jämför vi de fem existerande temperaturserierna sedan 1979, ser det ut så här:

Här har jag inte räknat ut skillnader mellan olika temperaturserier. Skillnaden syns med blotta ögat. De två satellitbaserade är förresten data för troposfären, som sträcker sig från jordytan till 5-10 km upp.

NCEI, GISS och HadCRUT4 bygger alla på data från jordytan. Det är till exempel avläsningar från väderstationer, mätningar ombord på fartyg och från bojor på vattenytan. Det finns massor av problem med att göra om dessa data till något klimatologiskt användbart. Väderstationer sattes till exempel från början inte upp för att mäta långsiktiga temperaturförändringar utan för att folk som bodde på en ort skulle veta hur varmt eller kallt där är. Dessutom är samhällen värmeöar. Mänsklig aktivitet där gör dem varmare än omgivningen. Med fler människor och mer mänsklig aktivitet ökar värmeöarna och ger upp uppvärmningstrend som ingenting har att göra med atmosfärens medelhalter av växthusgaser.

De tre ytbaserade temperaturserierna skiljer sig från de två satellitbaserade för alla månader. Men det beror på olika basperioder. Vad vi har är inte faktiska temperaturer, utan avvikelser, anomalier, från medeltemperatur under en basperiod.

Det intressanta är att skillnaden är mindre i början av 1980-talet än den har varit de senaste åren. De tre ytbaserade serierna har snabbare uppvärmning än de två satellitbaserade. Vilket visar sig också om räta linjer anpassas till data. För de tre ytbaserade serierna, är trenderna 1,6-1,7 grader per århundrade. För de två satellitbaserade 1,2-1,4 grader per århundrade.

Varför då denna skillnad? Ja, det kan man fråga sig. De klimathotstroende har problem med den. En del låtsas som att den inte finns. Andra klarar inte av att förklara dem på något bra sätt.

En sak är säker: Om skillnaden är verklig, och inte beror på problem med beräkningarna av temperaturserierna, så bevisar den att hela uppvärmningen omöjligt kan bero på utsläppen av växthusgaser! Växthusgaserna befinner sig ju i troposfären och en ökning av växthuseffekten märks mest där. Först och störst ska troposfären värmas upp och sedan sprider sig en del av värmen nedåt till ytan. Om ytan då värms upp snabbare än troposfären, visar det något annat än växthusgaser bidrar till uppvärmningen.

Detta något annat kan egentligen bara vara två saker. Dels ökande solstrålning och dels värme som tidigare har lagrats i havsdjupen och nu kommer upp. Ökande solstrålning kan till exempel bero på att luften har blivit klarare för att luftföroreningarna har minskat och på minskande molnighet.

Det finns åtminstone anledning att tro att luftföroreningarna har minskat i många länder. Framför allt i många fler länder än där de har ökat. Möjligt är också molnigheten har minskat så att mer av solstrålningen därför når jordytan.

Det finns förresten en annan förklaring till skillnaden mellan yttemperaturer och troposfärstemperaturer: Att de förstnämnda innehåller en falsk signal som till exempel beror på växande värmeöar. Egentligen kanske trenden i yttemperatur ska vara mindre än trenden i troposfärstemperatur. Då kan hela uppvärmningen kunna bero på en ökning av växthuseffekten, men trenden är ändå så liten att det inte finns någon som helst anledning till panik. Låt oss ändå anta att skillnaden är i trender är verklig och har en fysikalisk förklaring.

Sedan länge har klimatforskarna vetat att det som kallas global instrålning, den mängd solstrålning som når jordytan, länge minskade. Den minskade under en period då världsmedeltemperatur och koldioxidhalt definitivt inte följdes åt. Sedan vände trenden och den globala instrålningen har ökat de senaste årtiondena. Med mer solstrålning till jordytan borde det naturligtvis bli varmare. Och det oberoende av halterna av växthusgaser.

Det finns en mekanism som kan förklara mycket av förändringarna i världsmedeltemperatur sedan mitten av 1900-talet. Det är en förklaring som inkluderar förändringar i luftföroreningar och molnighet, men inte lämnar mycket utrymme för växthusgasutsläppen att påverka. Ändå vill många avfärda den förklaringen, bland annat för att den just reducerar växthusgasernas effekt till nästan ingenting och därmed gör det onödigt med några drastiska utsläppsminskningar.

Förändringar i molnighet har det också varit. De kan bero på förändringar i just luftföroreningar. De kan också bero på något helt annat än människor. Till exempel påverkan utifrån, direkt från solaktivitet eller indirekt från solaktivitetens påverkan på kosmisk strålning.

Många av de klimathotstroende hävdar att utsläppen av växthusgaser är det enda som kan förklara den globala uppvärmningen. De har fel. Det finns helt enkelt en annan, bevisad effekt som kan förklara det. En effekt som helt eller delvis beror på mänsklig aktivitet, men inte har med utsläpp av växthusgaser att göra.

Minska ned på luftföroreningarna är någorlunda billigt i de länder som inte redan har gjort det. Fast det leder till mer global uppvärmning. En tid. Sedan inträder en ny, ungefärlig jämvikt. Någon definitiv och permanent jämvikt kommer aldrig att inträffa och har aldrig funnits.

Minska ned på koldioxidutsläppen är däremot mycket dyrt och kostar inte bara pengar, utan också välstånd och livsmedelsproduktion. Eftersom data från verkligheten klart talar om, för den som vill ta till sig budskapet, att växthusgasernas påverkan är ytterst liten, borde slutsatsen vara självklar: Det är dags att nu avsluta klimathysterin och allt prat om dyra och drastiskt åtgärder. Det finns åtskilliga verkliga problem att åtgärda och då finns noll anledningar att ägna sig åt påhittade.

Gillar

Kommentarer

​Politisk korrekthet ochåsiktskorridoren gör dig dummare, om du ägnar dig åt dem. Dubehöver då inte fundera över hur starka argumenten för dinaåsikter egentligen är. Du behöver inte bekymra dig om argumentenfrån de som tycker annorlunda. De som tycker annorlunda är det baraatt avfärda som foliehattar, fascister, rasister eller någotliknande som innebär att de inte är politiskt korrekta. Du behöverinte tänka, utan bara slänga iväg några lämpliga förolämpningaroch personangrepp. Du behöver inte ens fundera över om det finnsnågra sakargument som stödjer din åsikt. Du blir dummare.

Politisk korrekthet och åsiktskorridorenär dessutom farlig. Plötsligt kan det ske en rejäl omsvängning avvad som är politiskt korrekt och vad man ska tycka för attfortfarande befinna sig i åsiktskorridoren. Vi har ett exempelnyligen i Sveriges mottagande av asylsökande. Länge var detpolitiskt korrekta att anse att Sverige kan ta emot hur mångaasylsökande som helst på ett år. Alla som ville diskutera volymeroch att sätta gränser avfärdades som främlingsfientliga,rasister, att vilja gå Sverigedemokraterna till mötes eller någotannat som inte har i en saklig debatt att göra.

Dåvarande statsminister Reinfeldttalade om att vi ska öppna våra hjärtan. Efterträdaren Löfventalade om att hans Europa minsann inte bygger några murar. Kortdärefter tvingades Sverige bygga murar, om än bildligt och intebokstavligt. Regler infördes för att minska strömmen avasylsökande. Sverige hade tagit emot 163000 asylsökande och åretvar inte ens slut. Myndigheters och kommuners möjligheter att taemot strömmen av asylsökande höll på att kollapsa.

Plötsligt hade uppfattningen av vadsom är politiskt korrekt och vad som hör till åsiktskorridorensvängt 180 grader. När politikerna ändrade sig, gjorde de flestaav journalisterna det också. Få av dem anser längre att Sverigefaktiskt klarar av att ta emot obegränsade mängder asylsökandevarje år, även om det fortfarande finns de som envisas.

Denna ovilja att föra en saklig debattinnan kollapsen stod för dörren, kostade Sverige pengar ochanseende. Hur ska Sverige kunna anses som en moralisk storkmakt, närlandet plötsligt har EU:s strängaste regler för asylmottagning?Jag anser att snacket om Sverige som moralisk stormakt var struntpratfrån början, men många politiker tar det tydligen på allvar.

Lägg märke till att jag genomgåendehar skrivit asylsökande, inte flyktingar. De flesta som kommer harhelt enkelt inte akut flytt från krig och våld. En del flydde tillgrannländer från krig och våld för flera år sedan och har senarebeslutat att söka sig vidare. Andra söker bara ett bättre liv istörsta allmänhet, utan att vara akut hotade av krig och våld. Enminoritet kommer direkt från länder där krig, oroligheter ellerdiktatur hotar deras liv. Lika fullt fortsätter journalister attkalla dem alla flyktingar som om de alla tillhör den sistnämndaminoriteten. Det finns i och för sig fog för att kalla också densom flyr fattigdom för flykting, men de flesta tänker nog inte påden möjligheten när de ser ordet flykting.

I samband med detta är det befogat attta upp detta med ensamkommande flyktingbarn. Eller "barn",kanske jag borde skriva, eftersom en hel del av dem inte alls tycksvara barn och alltså under 18 år. Förresten hör i stort settalla av dem till ett av könen, så de borde kallas pojkar eller män.

Länge var det politiskt korrekta iåsiktskorridoren att anse att ingen asylsökande någonsin ljuger omsin ålder. Den som påstår sig vara under 18 år, är det också.Det gick inte att ifrågasätta utan att få diverse etiketter påsig. Sedan har det blivit uppenbart att somliga av dessa "barn"faktiskt är minst 18 år gamla. Då vände den politiskt korrektaåsiktskorridoren. Men inte för att fördöma dem som ljuger, utanför att försvara dem. Flera journalister har meddelat att deminsann också skulle ljuga om sin ålder om de var på flykt ochljugande skulle öka chansen att få asyl. För min del, tycker jagatt bevisat ljugande borde minska chansen att få asyl. Den somljuger om sin ålder, kanske ljuger om annat också? Som anledningentill att ha lämnat hemlandet?

Ett tredje område däråsiktskorridoren står stark och där politisk korrekthet, i ställetför fakta och sakargument, styr debatten, är klimatfrågorna. Därhar svängningen inte kommit än. Det är oundvikligt att den kommer.Det finns inget vetenskapligt stöd för uppfattningen att utsläppenav växthusgaser håller på att orsaka en klimatkatastrof. De där97 procenten av alla forskare som de politiskt korrekta, menokunniga, brukar hänvisa till, gäller bara uppfattningen attvärlden har blivit varmare sedan år 1800 och att mänskligheten noghar bidragit åtminstone lite. Den uppfattningen är ingen grund allsför klimathotstron. Det är ett stort steg mellan att tro attmänskligheten har påverkat åtminstone lite till att tro attkatastrofen står för dörren.

Nej, debatten gäller inte huruvidamänskligheten alls påverkar klimatet, även om de politisk korrektaförsöker ge sken av att tro att det är det som klimathotsförnekareifrågasätter. Det handlar egentligen om klimatkänslighet, hurmycket utsläpp av växthusgaser alls kan påverka klimatet.

Klimatkänslighet definierades längesom den globala uppvärmning som blir följden av att tillföra enviss mängd energi till jordytan. Numera brukar den definieras somden globala uppvärmning som blir följden av att fördubbla denekvivalenta koldioxidhalten. Med ekvivalent koldioxidhalt menas dåden koldioxhalt som skulle behöva finnas för att ge sammaklimatpåverkan som alla växthusgaser utom vattenånga. Tanken äratt skapa en fantasiatmosfär som bara innehåller växthusgasernavattenånga och koldioxid. Den verkliga halten av metan, lustgas ochandra växthusgaser räknas då om till en halt av koldioxid, genomnågra formler som kanske eller kanske inte är rimliga.

Sedan 1800-talets mitt har den verkligakoldioxidhalten ökat med drygt 40 %. Den ekvivalenta koldixodhaltenhar ökat med drygt 80 %. Hälften av mänsklighetens möjligaklimatpåverkan från växthusgasutsläpp kommer alltså från andragaser än koldioxid.

Denna ökning av växthuseffekten harlett till en global uppvärmning på strax under en grad. Om det nuär ökningen av växthuseffekten som ligger bakom helauppvärmningen. Då är det bara att räkna 1 grad dividerat med 0,8är 1,25 grader. Klimatkänsligheten är 1,25 grader per fördubblingav ekvivalent koldioxidhalt. Vilket är långtifrån någonkatastrof.

Ett problem är att det finns tre olikaklimatkänslighet. Det jag räknade ut nu är transientklimatkänslighet, TCS med engelsk förkortning. Vilket är denuppvärmning som direkt märks när halten av växthusgaser ändras.Sedan finns också jämviktskänsligheten, ECS med engelskförkortning. Det är den uppvärmning som blir följden efter attklimatsystemet har stabiliserats, till exempel genom att värme harförts ner till djuphaven, och genom att glaciärer har smält ochändrat jordytans albedo. ECS är större än TCS, men inte mycketstörre. Kanske 40 % större. Vilket då skulle innebära 1,75 graderper fördubbling av ekvivalent koldioxidhalt.

TCS är egentligen en rent teoretiskkonstruktion. I verkligheten kommer det aldrig att bli någonstabilisering, för saker ändras hela tiden. Även om halten avväxthusgaser skulle vara konstant, så ändras till exempelhavsströmmar, molnighet och solaktivitet.

Den tredje klimatkänsligheten verkarvara ett ganska nytt påfynd. Den kallas jordsystemkänslighet, ellerESS med engelsk förkortning. Den handlar om vad som händer ännulängre in i framtiden är ECS. Då förutsägs ännu mer av isarnaha smält och öknarna ha brett ut sig ännu mer, vilket ökaralbedot och därmed världsmedeltemperaturen. Liksom ECS är den enhelt teoretisk konstruktion. Den värld som förutsätts kommeraldrig att inträffa. Andra saker har ändrats till dess. Bland annatkommer mänsklighetens utsläpp av växthusgaser sannolikt attminska, eftersom vi får fram nya energislag, varav de flesta ännuinte ens går att fantisera om.

En del förutsättningar bakom TCS ochESS är dessutom tveksamma. Varför skulle öknarna börja växa, närtrenden de senaste årtiondena är att de krymper? De krymper föratt ökande koldioxidhalt gynnar växtligheten, så att den blandannat klarar torka bättre. De krymper sannolikt också för attnederbörden ökar i en varmare värld.

När det gäller inlandsisarna påAntarktis, är det många som förutspår att de kommer att växa medglobal uppvärmning. Nederbörden kommer att öka, medan temperatureni det inre av Antarktis kommer att förli långt under smältpunkten.Detsamma borde också gälla för det inre av Grönland.Temperaturrekonstruktioner från just Grönland visar fleravärmeperioder tidigare, då det har varit varmare än nu. Ändå harinlandsisen klarat sig.

Det senaste klimathotslarmandet gällerjust ESS. Carolyn W Snyder, som inte alls verkar vara klimatforskareegentligen, har fått en artikel publicerad i Nature. Där hävdarhon att ESS är 7-13 grader per fördubbling av ekvivalentkoldioxidhalt. Det baserar hon på rekonstruktioner av temperaturer,koldioxidhalter, tillsammans med antagandet att förändringar i detförstnämnda bara beror på förändringar i det sistnämnda.

Till och med kända klimathotstroendeklimatforskare, som Gavin Schmidt och Eric Steig, har sågat studienjäms med fotknölarna. Vilket vänstervridna, svenska journalisterinte alls bryr sig om och kanske inte ens har upptäckt. Varför brysig om fakta, vett och sans, när det finns möjlighet att larma omnågot, som väsentligen, i journalisternas fantasivärld, ärkapitalismens fel. Det mest vänstervridna av alla vänstervridna svenska medier, SVT, kunde naturligtvis inte låta bli att ta upp larmet. Där är det förresten en ren lögn att temperaturen aldrig har ändrat sig så snabbt som nu. Såvida man inte låter historien börja omkring 1950. Det behövs bara att gå tillbaka ungefär 100 år i tiden för att hitta en period som inte signifikant skiljer sig från nutid.

Politiskt korrekthet ochåsiktskorridoren kostar faktiskt svenska samhället pengar. Inomvissa områden är det helt enkelt inte tillåtet att försökadiskutera om pengar används effektivt, för då kommer genastanklagelser om att vara politiskt inkorrekt. Anklagelser som aldrigformuleras just så, utan i form av tillmälen som "förnekare","rasist", "fascist" och liknande.

Begriper inte åsiktskorridorensförsvarare vad de håller på med? Eller eftersträvar de följderna?Hur som helst är det många av dem som befinner sig mitt iåsiktskorridoren som förnekar att den ens existerar. Vilket ärsmått otroligt.

Gillar

Kommentarer

​I dagarna är det 30 år sedan en reaktor havererade vid kärnkraftverket i Tjernobyl. Haveriet uppmärksammas på olika sätt, inte minst av kärnkraftshatarna som brukar mala på med sitt mantra "Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima" och helt strunta i att det var bara i Tjernobyl som några människor skadades och dödades av radioaktivitet och joniserande strålning.

På tal om haverier, så kan väl Eva Franchell på Sveriges värsta ledarredaktion också kallas det? Hon struntar ju totalt i fakta när hon skriver. Hon lever efter devisen att åsikter är viktigare än fakta och det är farligt att kolla upp fakta, för då kanske man måste ändra sina åsikter. Det kan väl kallas intellektuellt haveri?

Franchell har hur som helst tagit upp haveriet i Tjernobyl.

Vad förtjänar att kallas en katastrof? Tsunamierna på annandag jul 2004, de som kostade 230000 människor livet och orsakades av en stor jordbävning, förtjänar att kallas katastrof. Tsunamierna i Japan 11 mars 2011, de som också orsakades av en jordbävning, kostade nästan 19000 människoliv och förtjänar också att kallas katastrof. Men var det en katastrof att tre reaktorer vid Fukushimas kärnkraftverk förstördes? En ekonomisk katastrof var det för ägarna, men förtjänar det att kallas katastrof ur hälsoperspektiv? Effekterna på fysisk hälsa kommer att bli så små att de kommer att drunkna i statistiken. Effekter på psykisk hälsa finns, bland annat på grund av en evakuering som kanhända var onödigt omfattande.

Haveriet i Tjernobyl, då. Förtjänar det att kallas katastrof? Ungefär 30 personer dog direkt eller inom några veckor. Ungefär 35 personer till tros ha dött på grund av haveriet. WHO uppskattar att 4-5000 personer kommer att dö i förtid av cancer som utsläppen från haveriet har orsakat. Som jämförelse kan vi till exempel se att 100-150 människor drunknar varje år i Sverige och att knappt 300 dör i den svenska trafiken. Framstår då 4-5000 döda på kanske 50 år efter ett kärnkraftshaveri verkligen som mycket?

Vi kärnkraftsförespråkare gillar faktiskt att prata om säkerhet, för statistiken över dödsfall per producerad kWh visar att kärnkraften ligger lägst. Därmed är den det säkraste energislaget. Kärnkraften blir dessutom bara säkrare för varje generation. Att kärnkraften utvecklas och blir säkrare faller helt enkelt inte kärnkraftshatare, som Franchell, in.

På kultursidan i samma tidning, får en annan kärnkraftshatare, Martin Aagård, breda ut sig. Han känner sig väldigt drabbad av haveriet i Tjernobyl, eftersom han fick radioaktivt regn i håret. Det överstiger väl hans fattningsförmåga att regn alltid innehåller radioaktiva ämnen. Överallt i världen finns bakgrundsstrålning, som orsakas av naturliga källor. Det som kan vara farligt är joniserande strålning, som har två naturliga källor. Dels de radioaktiva ämnen som alltid har funnits i jordskorpan. Dels den kosmiska strålning som kommer från yttre rymden och till exempel skapas när supernovor exploderar. Atmosfären skyddar delvis mot kosmisk strålning, men när de kosmiska partiklarna kolliderar med luftens partiklar bildas sekundär strålning. Den som flyger ofta får definitivt en högre dos än den som håller sig på marken.

Dessutom varierar bakgrundsstrålningen över jordytan. Av Wikipedia-länken framgår till exempel att USA har högre nivåer och Japan lägre nivåer än snittet för världen. Medicinska undersökningar och terapier, som röntgen och strålbehandling, kan ge ett rejält bidrag. I USA är det nästan lika stort som bidraget från naturliga källor.  Genomsnittet för världen är att det ligger på en fjärdedel av bidraget från naturliga källor. I alla delar av världen är bidraget från kärnkraftsolyckor och kärnvapentest i det närmaste försumbart. Ändå är det den nästan försumbara andelen som kärnkraftshatarna vill att vi ska oroa oss för. Bidragen från naturen och medicinska tillämpningar ignorerar de helt. Tala om faktaresistans!

Strålskyddsmyndigheten har gjort en rapport om joniserande strålning i Sverige. Intressant, tycker jag, är att kärnvapentesterna i början av 1960-talet ledde till mer cesium-137 än haveriet i Tjernobyl.  För den som äter mycket renkött, blir bidraget till totaldosen från Tjernobyl bara en liten andel av det totala.

Men fakta är som sagt var oväsentligt för kärnkraftshatarna. De föredrar sina fantasier och sin faktaresistans.

Gillar

Kommentarer